โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

Featured Video Play Icon

ด้วยการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งการกระจายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตของตัวเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทำ “โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น ราคาที่ดินสูงขึ้น และการจัดรูปที่ดินไม่ต้องมีการเวนคืน ถือเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดิน จึงขอเรียนเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในจังหวัดของท่าน

………………………………………………………….