Thailandplus │รายการ Vision Plus ตอน กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Featured Video Play Icon

ด้วยวิสัยทัศน์ “เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมือง เก่ง ดี มีสุข และสร้างสรรค์” ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

พร้อมมุ่งมั่นทำภารกิจในการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ ของเด็กและเยาวชน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว โดยการกําหนดนโยบาย มาตรการ กลไก ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชน ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายและมาตรการที่กําหนด เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต

……………………………………………..