ออป.รางวัลพัสดุดีเด่น

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง มอบโล่ห์ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น ประจำปี 2561 และเข็มเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” ให้กับ นางสาวอัญชลี คงแสงเงิน หัวหน้าส่วนพัสดุ ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ อย่างรวดเร็ว โปร่งใส และซื่อตรง ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 61 ที่ผ่านมา