กระทรวงแรงงาน จับมือเอกชน ปั้นช่างสีรถยนต์ป้อนตลาดยานยนต์

วันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายนภดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไปบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือการพัฒนาฝีมือช่างสีรถยนต์ ป้อนตลาดแรงงานและยานยนต์

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานใช้แนวทางประชารัฐ กพร.จึงร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีทักษะฝีมือสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รองรับการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงมุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังแรงงานในบางสาขาอาชีพ กพร. จึงได้ร่วมกับบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาช่างสีรถยนต์ เพื่อเป็นกำลังแรงงานในฐานการผลิตและช่างในสถานประกอบกิจการในการซ่อมแซมรถยนต์หรือต้องการเปลี่ยนสีใหม่

นายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะตัวแทนของกพร. ในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ได้กล่าวว่าที่ผ่านมาทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมมือกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและการพัฒนาช่างสีรถยนต์ในพื้นที่หน่วยงานสังกัดกพร.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) 12 แห่ง ได้แก่ สมุทรปราการ สุพรรณบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำปาง สุราษฎร์ธานี และสงขลา และร่วมกันพัฒนาช่างในสถานประกอบกิจการ ช่างชุมชน คนทำงานที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน นักศึกษาระดับปวช.และปวส. ให้มีความรู้ ความสามารถ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงาน ตลอดระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2558-2561) มีผู้ผ่านการฝึกอบรมในสาขาช่างสีรถยนต์ จำนวน 1,331 คน

“เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องจึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขึ้นอีกครั้ง โดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับช่างสีรถยนต์ พัฒนาครูฝึกของกพร. เพื่อให้เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่กำลังแรงงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติอย่างต่อเนื่องในศูนย์ฝึกอบรมและการพัฒนาช่างสีรถยนต์ทั้ง 12 แห่ง โดยมีแผนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาการพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายดำเนินการ จำนวน 480 คนต่อปี ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งนำไปใช้ในการสมัครงานได้ หากผ่านการทดสอบฯ ระดับ 1 สาขาช่างสีรถยนต์ จะได้รับอัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท ระดับ 2 วันละ 465 บาท ระดับ 3 วันละ 530 บาท ซึ่งจะสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ” รองอธิบดีกพร.