ประกันสังคม เอาจริงเร่งจัดทำยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาล กระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศ ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกประชารัฐ ซึ่งกระทรวงแรงงานจะต้องพัฒนายุทธศาสตร์ให้รองรับสถานการณ์ด้านแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีภารกิจในการให้ความคุ้มครองและสร้างหลักประกันในชีวิตแก่ลูกจ้างและผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 รวมถึงแรงงานนอกระบบ และเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจึงได้เร่งดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานประกันสังคมต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ฉบับปัจจุบันซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2562 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกจ้าง ผู้ประกันตน นายจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย               

รมว.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า ในการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคมระยะ 5 ปี    (พ.ศ.2563-2567) ฉบับใหม่นี้ ได้ถูกจัดทำขึ้นสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม บริบททั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกันตน ลูกจ้าง นายจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย สำนักงานประกันสังคมจึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในเดือนกันยายน 2561 ก่อนเริ่มดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ รวม 5 กลุ่ม คือ ผู้แทนธนาคารและหน่วยบริการ ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ และสื่อมวลชน ผู้แทนลูกจ้าง และผู้แทนสถานพยาบาล และเมื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคมเสร็จสิ้น และจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกครั้งประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมในปี 2563 ต่อไป

รมว.แรงงาน กล่าวในตอนท้ายว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในครั้งนี้ จะทำให้ได้รับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานประกันสังคมของประเทศไทย เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับแรงงานทั่วประเทศ ตลอดจนได้ทิศทางการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2563 – 2567) ที่ทันสมัยปฏิบัติได้ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง