กรม สบส.นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานศูนย์เครื่องมือแพทย์ระดับพัฒนาดีเด่น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรมสบส.)กระทรวงสาธารณสุข นำสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าสัมมนาและศึกษาดูงานมาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับมอบโล่การจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ระดับพัฒนาดีเด่นจากกรม สบส. ประจำปี 2561

วันที่ 17กันยายน 2561 นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรม สบส.นำสื่อมวลชน
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าสัมมนาและศึกษาดูงานมาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาล 1ใน 3 แห่งของประเทศไทยที่สามารถพัฒนาระบบการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์ฯของกรม สบส. และได้รับมอบโล่การจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ระดับพัฒนาดีเด่นจากกรม สบส.ประจำปี 2561

ด้านนายปริญญา คุ้มตระกูล ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. ให้กองวิศวกรรมการแพทย์เริ่มทำการพัฒนาและส่งเสริมโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถดำเนินการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลได้อย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้โรงพยาบาลมีศูนย์กลางการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ มีความเพียงพอ พร้อมใช้ ได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มารับบริการ ซึ่งโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเป็นโรงพยาบาลตัวอย่างที่ดีแห่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามและความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่องมือแพทย์ที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ของตนเองให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม สบส. แม้จะมีข้อจำกัดด้านบุคลากรด้านเครื่องมือแพทย์ที่ในขณะนั้นยังมีไม่เพียงพอ ที่สำคัญคือผู้บริหารของโรงพยาบาลได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการจัดระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ จึงสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่ จนทำให้สามารถจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ได้สำเร็จ มีระบบการดูแลบำรุงรักษาที่ดีตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้โรงพยาบาลประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ ทั้งนี้
กรม สบส.ได้จัดทำคู่มือมาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล พร้อมด้วยคู่มือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดทำศูนย์เครื่องมือแพทย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบสำหรับโรงพยาบาลที่สนใจ.