กสร. กำหนดทิศทางทำงานปี 62 เน้นตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสัมมนาผู้บริหารทั่วประเทศกำหนดทิศทางการทำงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และความท้าทายด้านแรงงานในอนาคต

วันพุธที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการสัมมนาเพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ว่า กสร.มีภารกิจหลักในการดำเนินการเพื่อคุ้มครองแรงงานให้มีสภาพการจ้าง การทำงานที่เป็นธรรม มีความปลอดภัยในการทำงาน มีสวัสดิการที่เหมาะสม นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การดำเนินภารกิจของกสร.ได้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านแรงงานภายในประเทศและในระดับสากล  เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated fishing: IUU) ทั้งนี้ความสำเร็จของการดำเนินการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานตามแผน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในกระทรวงและระหว่างกระทรวง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีปัจจัยแวดล้อมเดิมและปัจจัยแวดล้อมใหม่ที่ท้าทายการทำงานหลายประการ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ปัญหาสังคมสูงวัย รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารราชการให้ก้าวไปสู่ Thailand4.0 ซึ่งเป็นความท้าทายที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จ กสร.จึงได้จัดสัมมนาการสัมมนาเพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 270 คน

อธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จะทำให้ผู้บริหารของกสร.ได้รับทราบนโยบายและทิศทางการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งเรื่องการปฏิรูประบบราชการ 4.0 เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ตลอดจนนโยบายและทิศทางการปฏิบัติราชการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล