นายกรัฐมนตรี เปิดอาคารคลินิกหมอครอบครัว สาขาคลองศาลา แห่งแรกของประเทศไทย

นายกรัฐมนตรี เปิดอาคารคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา คลินิกหมอครอบครัวแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับงบประมาณอาคารตามนโยบายคลินิกหมอครอบครัว

วันที่ 18 กันยายน 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก  เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เปิดอาคารคลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary Care Cluster) โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา ซึ่งเป็นคลินิกหมอครอบครัวแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดบริการอย่างเป็นทางการและได้รับงบประมาณอาคารตามนโยบายคลินิกหมอครอบครัว

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ปฏิรูประบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการปฐมภูมิหรือบริการขั้นพื้นฐานที่คลินิกหมอครอบครัวใกล้บ้าน ได้รับบริการสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ โดยเฉพาะพื้นที่เขตเมือง มีเป้าหมายดำเนินการทั้งสิ้น 110 แห่ง ซึ่งโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เป็น 1 ใน 16 จังหวัดพื้นที่นำร่องระยะแรก ในปี 2559 และเป็น 1 ใน 8 จังหวัด ที่ได้รับงบประมาณ 44 ล้านบาท สร้างอาคารคลินิกหมอครอบครัว ในงบกลางปี ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา เป็นอาคาร 4 ชั้น บนพื้นที่แห่งใหม่ตั้งอยู่ในชุมชน ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมกับทีมสหวิชาชีพทั้งหมด 3 ทีม ดูแลประชากรประมาณ 30,000 คน ให้ประชาชนทุกครัวเรือน มีแพทย์และทีมสุขภาพประจำตัว เป็นที่พึ่งยามเจ็บป่วย ให้การดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดจนถึงวัยชรา ใกล้ชิดและคุ้นเคยเหมือนสมาชิกในครอบครัว

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จ ประชาชนให้ความเชื่อมั่นมารับบริการที่ PCC เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.92 หรือเฉลี่ยมารับริการวันละ 74 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่เฉลี่ยวันละ 23 ราย มีความพึงพอใจในการให้บริการสูงถึงร้อยละ 91.25 โดยสามารถลดระยะเวลารอคอยการเข้ารับการรักษา เวลารอคอยพบแพทย์เฉลี่ย 50 นาที น้อยกว่ารพ.เพชรบูรณ์ที่ใช้เวลารอคอยเฉลี่ย 165 นาที ถึง 3 เท่า ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่บ้าน (Home bed) เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า ในปี 2561 มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียน 113 คน เป็นผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างสมบูรณ์ 30 คน มีการวางแผนสุขภาพรายบุคคลทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมโรคได้ดีขึ้น และมีโรงเรียนในเขตเทศบาลเข้าร่วมจัดระบบดูแลวัยเรียนวัยรุ่นที่เสพสารเสพติด ถึง 10 แห่ง ค้นหาและนำเข้าระบบบำบัดรักษา ช่วยให้กลับสู่ชีวิตปกติ คืนลูกหลานแก่ครอบครัวกว่า 100 คน โดยคลินิกหมอครอบครัวคลองศาลา รพ.เพชรบูรณ์ ยังเป็น 1 ใน 50 พื้นที่ต้นแบบที่ดำเนินการภายใต้แผนปฏิรูประบบปฐมภูมิอีกด้วย

ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ได้เห็นชอบในหลักการประเด็น “การดำเนินงานโครงการคลินิกหมอครอบครัว เพื่อให้การดูแลประชาชนแบบปฐมภูมิ ประกอบด้วย การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Custer) เขตเมือง 110 แห่ง ใช้งบประมาณ 5,060 ล้านบาท และการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับทีมหมอครอบครัวในอัตรา 150 บาท/ประชากร โดยใช้งบประมาณปี 2560 วงเงิน 1,500 ล้านบาท” เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณสนับสนุนก่อสร้าง  ทำให้ขณะนี้ ดำเนินการก่อสร้างแล้ว 13 แห่งใน 13จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ กำแพงเพชร ขอนแก่น เพชรบูรณ์ ตรัง เชียงใหม่ น่าน พิษณุโลก กาฬสินธุ์ มหาสารคาม โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด โรงพยาบาลปาดังเบซาร์และโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา สำหรับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง ที่จังหวัดภูเก็ต และนครศรีธรรมราช