รมว.พม. ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงานมหกรรมสมัชชาผู้สูงอายุ “ย้อนวันวานสำราญเมืองสองแคว”

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และคณะผู้บริหารกระทรวงพม. ร่วมเปิดงานมหกรรมสมัชชาผู้สูงอายุ “ย้อนวันวานสำราญเมืองสองแคว” ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการรวมพลังของผู้สูงอายุ ให้สามารถร่วมกันพัฒนาศักยภาพทางด้านสุขภาพ กีฬา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายสมัชชาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง” ให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบป้ายโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมจำนวนทั้งหมด 85  ราย การมอบป้ายบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 200  หลังคาเรือน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยงานในพื้นที่ภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุจาก ๙ อำเภอ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุจาก ๙ อำเภอ นิทรรศการหน่วยงาน พม. นิทรรศการเทศบาลตำบลหัวรอ และเยี่ยมชมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ของจังหวัดพิษณุโลก รวมไปถึงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

และนอกจากนี้ยังเป็นประธานในการประชุมทีม พม. (One Home)  จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมและรายงานการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานให้กับทีม พม. (One Home) ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก