“การรถไฟ!! จัดกิจกรรม ส่งเสริม เติมต่อ ให้ความฝัน เป็นจริง ทุกเส้นทาง ภายใต้แนวคิด “รถไฟ ห่วงใย เยาวชน”..เพราะเธอ … อยู่ที่ บ้านปิน

ณ สถานีรถไฟบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่  การรถไฟแห่งประเทศไทย!! ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริม เติมต่อ ให้ความฝัน เป็นจริง ทุกเส้นทาง  ภายใต้แนวคิด”รถไฟ ห่วงใย เยาวชน”..เพราะเธอ … อยู่ที่ บ้านปิน!!

โดยมีนางสาวเจษฏา ยุทธนวิบูลย์ชัย  ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย

ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธี รวมทั้งนางสาวมณตากาญจน์ ศรีวิลาศ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และ เจ้าหน้าที่กลุ่มกองโฆษณาประชาสัมพันธ์ การรถไฟฯมาร่วมมอบและแบ่งปันน้ำใจในครั้งนี้

โดยการนำอุปกรณ์การเรียน การสอน อุปกรณ์การกีฬา และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง ยังมีการมอบทุน และ เลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับทางรถไฟผ่าน และโรงเรียนต่างๆในต.บ้านปิน จำนวนทั้งหมด  5 โรงเรียน เช่น

1.โรงเรียนบ้านปิน

2.โรงเรียนบ้านบ่อ

3.โรงเรียนบ้านปง (วัฒนาวิทยาคาร)

4.โรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฏร์บำรุง)

5.โรงเรียนบ้านนาตุ้ม (คุรุราษฏร์วิทยานุสรณ์)

และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ละโรงเรียนโรงเรียนละ 20 ทุน ซึ่งมี นายถนอม คำสา (กำนัน ตำบลบ้านปิน) และ นายจรัญ แก้วคำสอน (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลบ้านปิน) ชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้องอีกหลายฝ่าย ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งการรถไฟฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแบ่งปันน้ำใจให้กับน้องๆ ที่อยู่ในพื้นที่เส้นทางรถไฟผ่าน ให้มีการศึกษาที่ดี มีความรู้ พัฒนาความสามารถ

มีความเท่าเทียมกันทางสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อให้น้องๆเยาวชนเหล่านี้สามารถเติบโต เพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไปในอนาคตต่อไป!!