กรมพส.ลงพื้นที่หารือการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับคนไร้ที่พึ่ง และเด็ก เยาวชน ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย พลเอกวสุ เฟื่องสำรวจ  คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พลตรีวีรนันท์  ทองสุก ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นางนภา  เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ และ นางสุจิตรา  พิทยานรเศรษฐ์  รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  ลงพื้นที่เพื่อหารือการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับคนไร้ที่พึ่ง และเด็ก เยาวชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่  1) Berliner Stadtmission Evangelischen Kirche (EKBO) เป็นหน่วยงานการกุศลของคริสตจักรโปรเตสแตนต์ที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง คนเร่รอน  โดยมุ่งเน้น การดูแล ช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และการรักษาพยาบาล  ด้วยจิตอาสาและความเสียสละเพื่อให้บริการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนากลุ่มคนไร้ที่พึ่ง คนเร่รอน  ให้สามารถกลับคู่สังคมด้วยการใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข เช่น การรู้จักคุณค่าของตนเอง การดูแลตนเองในกิจกวัตรประจำวัน และการหารายได้และการใช้จ่ายอย่างเพียงพอในแต่ละวัน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบริการหอพักสำหรับนักศึกษาและผู้อพยพ การทำบัตรประกันสุขภาพสำหรับคนที่ไม่มีหลักฐานระบุตัวบุคคล ซึ่งการดำเนินงานของ EKBO ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐและการบริจาคจากบุคคลและองค์กรทั่วไป  ทั้งนี้ ปัจจุบัน EKBO มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ เพื่อสร้างกำลังใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข  และพยายามดึงบุคคลเหล่านี้ออกจากปัญหาทางสังคมที่กำลังประสบอยู่ เพื่อสร้างโอกาสในการมีชีวิตใหม่ในอนาคต  และ  2) Senate Administration for Education, Youth and Science เป็นหน่วยงานหลักที่กำหนดหลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้นปี 7-10 ซึ่งมีหลักสูตรการสอนเรื่องศีลธรรม (Ethical Competences)  โดยมุ่งส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการจัดการปัญหาในชีวิตด้วยศีลธรรม