กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

 

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ตามเวลาในท้องถิ่น ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  โดยมี นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย  พลเอกวสุ เฟื่องสำรวจ  คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พลตรีวีรนันท์  ทองสุก ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นางสุจิตรา  พิทยานรเศรษฐ์  รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  และคณะทำงานฯ ประกอบด้วย พระโพธิคุณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร เบอร์ลิน  นายสุวพันธ์  ศิริสรณ์ อัครราขทูต ณ กรุงเบอร์ลิน  นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่นครแฟรงก์เฟิร์ต  นายภควัฒน์  จันทรังสี  กงสุลใหญ่นครมิวนิก และนายคณิณ  บุญญะโสภัทร  กงสุลกรุงเบอร์ลิน  โดยที่ประชุมมีการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรด้านสวัสดิการสังคมและอาสาสมัครเพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับกลุ่มคนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  อาทิ การรับรององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ  โดยเฉพาะในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่มีการรับรองแล้ว 10 องค์กร  การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับ  4 องค์กร รวม 7 โครงการ การจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ในพื้นที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2561 ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมการอบรมผู้แทนองค์กรด้านสวัสดิการสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ และอาสาสมัครคนไทยในต่างประเทศ  การอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตอาสาคนรุ่นใหม่ทดแทนอาสาสมัครรุ่นเดิมตามแนวคิด “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การทบทวนมาตรการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างประเทศ อาทิ การจัดทำฐานข้อมูลองค์กรสวัสดิการ  การดำเนินการศูนย์ประสานอาสาสมัคร  การจัดให้มีล่ามอาสาสมัครเพื่อประสานการช่วยเหลือกลุ่มคนไทยเมื่อประสบปัญหา  และการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต เป็นต้น 2) การลดขั้นตอนการดำเนินการยื่นขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ และ 3) การทบทวนทะเบียนอาสาสมัครด้านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  และการจัดทำทะเบียนยุวอาสาสมัครในพื้นที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ซึ่งคณะทำงานฯ ประกอบด้วยผู้แทนสถานเอกอัครราทูต ณ กรุงเบอร์ลิน  กงสุลใหญ่นครแฟรงต์เฟิร์ตและมิวนิก ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้รับไปพิจารณาในรายละเอียดการดำเนินงานร่วมกันต่อไป  ทั้งนี้ พลเอกวสุ เฟื่องสำรวจ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้กำลังใจต่อคณะทำงานฯ ซึ่งจากผลการประชุมทำให้เห็นความคืบหน้าในการขับเคลื่อนงานที่ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการให้ความคุ้มครอง ช่วยเหลือ และดูแลกลุ่มคนไทยทุกคนโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง