กคช. ร่วมกับธนาคารกรุงไทยสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมกับธนาคารกรุงไทยจัดพิธีลงนามความร่วมมือการร่วมดำเนินกิจการโดยวิธีการสนับสนุนโครงการภาคเอกชนโดยมี นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ
ดร.ธัชพล
 กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนได้มีแหล่งเงินกู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องวทัญญู ณ ถลาง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุนเป็นอีกหนึ่งภารกิจของการเคหะแห่งชาติภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับการเคหะแห่งชาติใน
รูปแบบ คือ โครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จะดำเนินงานในรูปแบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Joint Investment) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ.
 2556  ส่วนโครงการที่มีมูลค่าโครงการต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท จะดำเนินงานในรูปแบบโครงการร่วมดำเนินกิจการระหว่างภาครัฐและเอกชน (Joint Operation) และโครงการร่วมสนับสนุนภาคเอกชน (Joint Support)
ตามพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ และระเบียบการเคหะแห่งชาติว่าด้วยการสนับสนุนโครงการ

ทั้งนี้ โครงการร่วมสนับสนุนภาคเอกชน (Joint Support) การเคหะแห่งชาติจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและบริหารจัดการงานก่อสร้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิจารณาความเป็นไปได้ด้านการตลาด ความเหมาะสมทางกายภาพ และการเงินการลงทุน อีกทั้งประสานงานกับสถาบันการเงินของรัฐในการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้ประสานความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยในการดำเนินโครงการดังกล่าว จึงได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ
การร่วมดำเนินกิจการโดยวิธีการสนับสนุนโครงการภาคเอกชนระหว่างธนาคารกรุงไทยและการเคหะแห่งชาติขึ้น โดยเป็นการร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อสานพลังประชารัฐสามฝ่าย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานเชิงนโยบายของรัฐบาล สู่การปฏิบัติจริงที่เป็นรูปธรรมเพื่อประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันสนับสนุนบุคลากรระหว่างองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ด้านต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการพัฒนาโครงการ

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ให้ความสำคัญในการสนับสนุนโครงการต่างๆ ของภาครัฐ รวมทั้งการเคหะแห่งชาติ ซึ่งเป็นพันธมิตรที่
สำคัญของธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง การลงนามในครั้งนี้ ธนาคารจะให้การสนับสนุนสินเชื่อกับผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปพัฒนา (Pre Finance) โครงการต่างๆ ทั้งแนวราบ และแนวสูง ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ประกอบการที่เหมาะสมโดยธนาคารจะสนับสนุนวงเงินสินเชื่อในส่วนของค่าก่อสร้าง และพัฒนาสาธารณูปโภค ให้กับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของธนาคารตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ

ธนาคารมีการร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติในการลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยที่ผ่านมา ธนาคารได้มีการสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยให้แก่ประชาชนที่สนใจจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งมีผู้ยื่นขอสินเชื่อเกือบ 100 ล้านบาท ทั้งในโครงการจังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์ 3) ระยะ 3 จำนวน 33 ราย วงเงิน 24,640,000 บาท, โครงการจังหวัดสงขลา (หาดใหญ่-ลพบุรีราเมศวร์) จำนวน 107 ราย วงเงิน 67,410,000 บาท และโครงการจังหวัดศรีสะเกษ ระยะ 3 จำนวน 12 ราย วงเงิน 7,740,000 บาท และธนาคารยังคงดำเนินการสนับสนุนโครงการต่างๆ ของการเคหะแห่งชาติอย่างต่อเนื่องต่อไป