รมช.มนัญญา ร่วมเวทีเสวนา “การพัฒนาสตรีกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” จ.อุทัยธานี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิด การเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาสตรีกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์ Covid -19” พร้อมด้วยนางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ณ ศูนย์แสดงและจัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี อ.เมือง จ.อุทัยธานี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้การดำเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง ด้านการพัฒนาสตรีกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ถือเป็นแนวทางที่ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดูแลรักษาความสะอาด และสุขภาพให้แข็งแรง สตรีผู้มีความสำคัญ โดยเฉพาะการดูแลสถาบันครอบครัว

การเรียนรู้และพัฒนาปรับตัวของสตรีจึงต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยมากยิ่งขึ้นอย่างรอบด้าน โดยหากจำเป็นต้องออกจากบ้าน ต้องสวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันโรค เว้นระยะห่างสำหรับบุคคล ล้างมือและเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์ การให้ความรู้ คือการสร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดเริ่มต้นที่ครอบครัว หากครอบครัวให้ความร่วมมือกันจะส่งผลให้ชุมชน ประเทศชาติ ปลอดภัยและแข็งแรง

ภายหลังการร่วมเสวนาทางวิชาการดังกล่าว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับชมการแสดงของกลุ่มพัฒนาสตรี จังหวัดอุทัยธานี และเยี่ยมชมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

………………………………..