รมว.พม. เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี พร้อมเตรียมตั้งศูนย์เด็กเล็กดูแลบุตรคนทำงานกลางคืนแห่งแรกที่ จ.เชียงใหม่

วันที่ 1 ส.ค. 63 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่ จ.นนทบุรี เพื่อติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวง พม. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาชีพสร้างความเข้มแข็ง หลัง COVID-19 (60 ชั่วโมง) ได้แก่ หลักสูตรชงกาแฟและผสมเครื่องดื่ม และอาหารจานเดียว

อีกทั้งเยี่ยมให้กำลังใจแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพแผนกเสริมสวย ซึ่งประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 นอกจากนี้ เป็นประธานการประชุมทีม One Home พม. จังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตามภารกิจของกระทรวง พม.

นายจุติ กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ตั้งอยู่ เลขที่ 78/3 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี บนพื้นที่กว่า 17 ไร่ เพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ไปสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสภาพปัญหาในพื้นที่ อีกทั้งเป็นต้นแบบสำหรับท้องถิ่นและองค์กรภาคีเครือข่าย

โดยเปิดให้บริการด้านการฝึกอบรมอาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรีที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านสังคมตั้งแต่ ปี 2503 เป็นต้นมา ซึ่งประกอบด้วย 7 แผนก ได้แก่ เสริมสวยสตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาหารและเบเกอรี่ ตัดผมชาย ตัดเย็บเสื้อผ้า และนวดแผนไทย และมีหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ ตั้งแต่ 60 – 720 ชม.

นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพสร้างความเข้มแข็ง หลัง COVID-19 (60 ชั่วโมง) อาทิ หลักสูตรชงกาแฟและผสมเครื่องดื่ม และอาหารจานเดียว ซึ่งจะเป็นอาชีพใหม่ที่มีแนวโน้มได้รับความนิยมหลัง COVID-19 ที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างดี โดยวันนี้ ตนได้มาเปิดการฝึกอบรมอาชีพ 2 หลักสูตรดังกล่าว ซึ่งเปิดสอนที่ศูนย์ฯ นี้ เป็นแห่งแรกของประเทศ ปัจจุบัน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี มีสตรีเข้ารับบริการฝึกอบรมอาชีพทั้งหมด 165 คน

โดยทางศูนย์ฯ มีสวัสดิการด้านที่พักอาศัย อาหาร และปัจจัยสี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ เมื่อจบหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพจะได้รับใบประกาศนียบัตร พร้อมช่วย ประสานหน่วยงานเครือข่ายเพื่อจัดหางานให้อีกด้วย

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า วันนี้ ตนได้มาติดตามงานเพื่อช่วยให้มีการประกอบอาชีพใหม่หลัง COVID-19 รวมถึงดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีความจำเป็นต้องประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว นอกจากกระทรวง พม. จะช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางแล้ว ยังต้องช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ สตรีที่เข้ารับบริการฝึกอบรมอาชีพทุกคนล้วนผ่านประสบการณ์และประสบปัญหา ฉะนั้น สิ่งที่ต้องมีคือความอดทน กล้าที่จะล้มเหลว และมีความยืดหยุ่นที่จะปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดต่อไปได้

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กดูแลบุตรของคนทำงานกลางคืนนััน พบว่าประชาชนจำนวนมากที่ต้องการประกอบอาชีพ แต่ติดปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูลูกอ่อนที่ไม่มีใครดูแล ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ถ้าเราสามารถหาสถานที่ดูแลเด็กได้ เราจะช่วยได้หลายชีวิตในครอบครัว โดยเด็กจะได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและถูกหลักของกระทรวงสาธารณสุข

ในขณะที่คุณแม่จะสามารถไปทำงานหาเลี้ยงชีพได้ โดยจะมีคนเลี้ยงเด็กแทนในช่วงที่คุณแม่ไปทำงาน ซึ่งจะมีทั้งคนทำงานภาคกลางคืน อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม ผับ และบาร์ เป็นต้น โดยกระทรวง พม. จะจัดตั้งศูนย์ฯ นำร่องแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ เพราะมีความพร้อมทางศักยภาพในการดูแลเด็ก หากจังหวัดเชียงใหม่ประสบความสำเร็จ จะมีการขยายศูนย์ฯ ต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ

…………………………………………….