นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ” “ทลายทุกข้อจำกัดเพื่อแก้ปัญหาให้กับปากท้องประชาชน”

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมอมารี พัทยาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ” ของกระทรวงคมนาคม โดยมี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมกล่าวรายงาน นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ข้าราชการ บุคคลากรด้านนโยบายแผนงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 200 คน

กระทรวงคมนาคม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้มอบนโยบายไว้สู่การปฏิบัติ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทบทวนผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน โดย แบ่งกลุ่มสัมมนา ฯ ตามกลุ่มภารกิจ (ทางบก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ) ดังนี้

1. กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางถนนประกอบด้วย กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

2. กลุ่มการขนส่งทางบกประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) องค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ขสมก.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และสนข.

3. กลุ่มการขนส่งทางรางประกอบด้วย กรมการขนส่งทางราง (ขร.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) และสนข.

4. กลุ่มการขนส่งทางน้ำประกอบด้วย กรมเจ้าท่า (จท.) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) และสนข.

5. กลุ่มการขนส่งทางอากาศประกอบด้วย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) และสนข.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเร่งรัดดำเนินงานตามภารกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะการพัฒนาด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ ประชาชนต้องได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด ในการเดินทางทุกรูปแบบ ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

ซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานตามนโยบายครบรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา นับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ติดตามการดำเนินงานของแผนงาน โครงการต่าง ๆ ของทุกหน่วยงาน กำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างบูรณาการ ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

และภายหลังการสัมมนาจะต้องถอดบทเรียนและทบทวนผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน เพื่อทบทวนและเตรียมการสำหรับแผนงานและโครงการในอนาคต เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ ความสุขของประชาชนคนไทยทุกคน “ทลายทุกข้อจำกัดเพื่อแก้ปัญหาให้กับปากท้องประชาชน

…………………………………………