กรมท่าอากาศยาน จัดกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ กรมท่าอากาศยาน” ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์ กรมท่าอากาศยาน” โดยเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง ณ กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า กรมท่าอากาศยานได้ร่วมกับสำนักงานเขตสาทร สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร กองพันทหารสื่อสารที่ 1 สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ กรมท่าอากาศยาน” โดยร่วมกันขุดลอกคลองระบายน้ำของกรมท่าอากาศยาน พร้อมทำความสะอาดปรับปรุงพื้นที่ภูมิทัศน์โดยรอบ ให้มีความสะอาดสวยงาม

สำหรับคลองระบายน้ำของกรมท่าอากาศยานเป็นเส้นทางระบายน้ำร่วมของเขตสาทร และถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยระบายน้ำในเขตชุมชนและหน่วยงานโดยรอบพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการแจกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว และต้นกล้าไม้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้นำไปปลูกในครัวเรือนเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และช่วยเสริมสร้างจิตสำนึก ในการมีจิตอาสาช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีต่อไป


………………………………..