ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจราชการและติดตามการเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ของ ส.ป.ก.สระแก้ว

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคณะประชุมตรวจราชการและติดตามการเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ตามแผนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และได้รายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคพร้อมทั้ง ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ และกล่าวให้กำลังใจ สร้างขวัญกำล้งใจแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ท่านได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย ของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างทั่วถึง

………………………………………………………………………..