พช.นนทบุรี-เกาะเกร็ด ผนึกกำลัง MOU ร่วมกันอนุรักษ์ศูนย์และหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบนเกาะเกร็ด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นายสมชาย ทัดขัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อดำเนินกิจกรรมตาม “โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาตำบลเกาะเกร็ด หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยมี นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด นายไพรัตน์ ขีดเขียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่อบต.เกาะเกร็ด ร่วมเป็นสักขีพยาน

การทำเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชนชาติมอญ ที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งมีความชำนาญในการทำเครื่องปั้นดินเผา ประกอบกับพื้นที่บริเวณปากเกร็ด รวมถึงบนเกาะเกร็ดแห่งนี้ด้วย มีสภาพดินที่เหมาะสม ดินมีความเหนียวดี สีนวลหรือปนเหลือง ไม่ดำจนเกินไป โดยเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียง คือ “หม้อน้ำลายวิจิตร

ทั้งนี้ เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดเกือบจะสูญหายไป เนื่องจากปัญหาน้ำท่วม ในช่วงปี พ.ศ.2539 ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันเพื่อรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไว้

การดำเนิน “โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาตำบลเกาะเกร็ด หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ศูนย์กลางการตลาด ทั้งการผลิตและการจัดจำหน่าย ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้สมาชิกสามารถพัฒนาฝีมือ และมีคุณภาพดี มีมาตรฐานยิ่งๆขึ้นไป เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ บังเกิดความผาสุกต่อประชาชนอย่างยั่งยืน

………………………………………………..