วว. ยกระดับคุณภาพอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อความปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งเกษตรกร ผู้ประกอบการให้ยั่งยืน ณ จังหวัดพิษณุโลก

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยนักวิชาการ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา กลุ่มงานบริการอุตสาหกรรม และศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ “พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอาหารปลอดภัย ณ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

ซึ่ง วว. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อความปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. รวมถึงการทดสอบปริมาณสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health claim) บนฉลาก เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ เกษตรกรและผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

โดยมีวัตถุประสงค์การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลงานการพัฒนากระบวนการปลูกข้าวให้มีความคงที่ การพัฒนาต่อยอดในด้านบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรจากถั่งเช่า และการนำวัตถุเหลือใช้ในแปลงนาเพื่อปลูกข้าวที่มีสารสำคัญจากถั่งเช่า ผลิตภัณฑ์ไผ่บงหวาน (ไร่เปี่ยมสุข) ที่มีความเฉพาะอร่อยกรอบและสามารถรับประทานสดได้ ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ 3 สี  ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากสมุนไพรขมิ้นชันและเสาวรส

นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมฟาร์มเห็ดหลินจือ ซึ่งมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชา/กาแฟ ที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้วยคุณสมบัติของสารสำคัญในเห็ดหลินจือที่ได้รับการสนับสนุนการทดสอบจากโครงการฯ (29 กรกฎาคม 2563 ณ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก)

……………………………………………