สธ.ประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

 

กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ประจำปี 2561 เพื่อเพิ่มคุณภาพงานบริการผู้ป่วยและประชาชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยจากการทำงานจริง  

วันที่ 12 กันยายน 2561 ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “R2R To Future Health Care” มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมปาฐกถาพิเศษ “R2R กับแผนพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ” โดยร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2561 เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพจากทั่วประเทศกว่า 4,500 คน ได้แลกเปลี่ยนความรู้แนวคิด ประสบการณ์ รวมทั้งงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานจริง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรมที่ทันสมัย นำไปปรับปรุงระบบงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและวงการสาธารณสุข

ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกลกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้นำแนวคิดการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย หรือ R2R เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชน ให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้การแก้ปัญหาที่พบในการทำงานจริง หรือพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น โดยนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสื่อสารไร้สาย ระบบ Internet of Things (IOT) อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง และ Big Data นำมาสร้างสรรค์ผลงาน R2R ที่เปลี่ยนแปลงระบบงานบริการ เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของผู้ให้บริการ และเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของผู้รับบริการ รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดการพัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตามค่านิยมองค์กร MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข คือ Originality การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยในยุค Thailand 4.0 ทั้งการบริการ รักษา ส่งเสริม สุขภาวะที่ดีของประชาชน

ทั้งนี้ ในปีนี้ มีผู้เสนอผลงานวิชาการ R2R เข้ารับการคัดเลือกจำนวน 1,000 เรื่อง ผ่านการคัดเลือกเป็นผลงานวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยดีเด่นจำนวน 31 เรื่อง และนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์แววดีมีลุ้น 180 เรื่อง ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มาร่วมนำเสนอการประชุม พร้อมทั้งจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ R2R ดีเด่นจากกรมวิชาการ เขตสุขภาพ และหน่วยงานในกำกับ การบรรยาย/อภิปรายทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ การประกวดผลงานทางวิชาการ การประกวดผลงานวิชาการดีเด่น  นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการจากนักวิจัยระดับมืออาชีพ และผลงานจากกลุ่มพัฒนานักวิจัยเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้บุคลากรได้นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่