กศน. กระบี่ ขับเคลื่อนโครงการ “กระบี่เมืองนักอ่าน”

กระบี่ นายเอื้ออังกูร บ่อม่วง นางสาวชุติกาญจน์ บูบุตร ครู ศรช. และนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองกระบี่ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้านอาชีพ เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พร้อมกับสาธิตขั้นตอนการทำขนมโค และจำหน่ายสินค้าจากการส่งเสริมอาชีพในชุมชนที่ กศน.อำเภอเมืองกระบี่ ให้การส่งเสริม สนับสนุน เป็นการขับเคลื่อนโครงการ “กระบี่เมืองนักอ่าน” เมืองแห่งการเรียนรู้ และเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่านของจังหวัดกระบี่ ประจำสัปดาห์ เวลา 16.30–20.00 น. ณ ถนนวัฒนธรรม หลังศาลากลางจังหวัดกระบี่ ภายใต้การอำนวยการของ นางจุรีรัตน์ โพธิ์วิจิตร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกระบี่ โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่ ได้นำรถจักรยานยนต์ มินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน มาให้บริการการอ่านการเรียนรู้ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนคนเดินตลาด อีกด้วย

…………………………………………………………………..