นายอำเภอเกาะช้าง เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดจังหวัดตราด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายฉัตรชัย ทองหลี นายอำเภอเกาะช้าง เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดจังหวัดตราด โดยมี นายณัฐนาท สุวรรณ นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้กล่าวรายงาน และนายอนันต์ ประเสริฐผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นด้วย

สำหรับการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ ทางกายภาพของจังหวัดด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมือง การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการพร้อมกำหนดแนวทาง และมาตรการทางผังเมืองในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นอย่างมีระบบระเบียบ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 80 คน ณ ห้องเอราวัณรูม โรงแรม คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

………………………………………………….