ประกันสังคม ช่วยเหลือลูกจ้างเสียชีวิต เหตุไฟไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาส ปทุมธานี

Featured Video Play Icon

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ได้สั่งการให้ นางสาวรุ่งนภา ทองเมือง ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่เพื่อหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม และดําเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วน ทั้งนี้ ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ซึ่งจะได้รับสิทธิ ค่ารักษาพยาบาลตามกฎกระทรวง ค่าทดแทนกรณีหยุดงานจ่าย 70 % ของค่าจ้าง ตามใบรับรองแพทย์

และในที่เกิดเหตุพบลูกจ้างเสียชีวิต 1 ราย ชื่อ นางวรนุช เก้าอุดม ซึ่งเป็นลูกจ้าง บริษัท ที.เอ็น.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสตรี จํากัด สํานักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีได้ติดต่อมอบสิทธิประโยชน์ ให้แก่ทายาท ผู้มีสิทธิของผู้ประกันตนที่เสียชีวิตเป็นเงินบําเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคม จํานวน 119,720 บาท (ไม่รวมดอกผล) กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตเป็นเหตุเสียชีวิตเนื่องจากการทํางาน จะได้รับสิทธิจากกองทุน เงินทดแทน เป็นเงินค่าทําศพ จํานวน 40,000 บาท ค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตเดือนละ 13,650 บาท เป็นระยะเวลา 120 เดือน เป็นเงิน 1,638,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 1,797,720 บาท

อย่างไรก็ตาม เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ได้กําชับให้นางสาวรุ่งนภา ทองเมือง ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ดูแลให้ความช่วยเหลือทายาทผู้ประกันตนที่เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิประโยชน์ อย่างเต็มที่

…………………………………………………………………………..