กรมควบคุมโรค พร้อมขับเคลื่อนนโยบายป้องกันนักสูบ-นักดื่มหน้าใหม่ ในสถานศึกษาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 11 กันยายน 2561 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561  ณ กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีนายชาญ  ตันติธรรมถาวร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม  ส่วนประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือความก้าวหน้าของการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ มีการจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่และการดื่มสุราขณะที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา และตั้งเป้าหมายให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวสามารถเลิกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งตนเองและผู้อื่นได้

กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ทั้งในด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  นอกจากนี้ หากพบการกระทำที่ผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS ซึ่งเป็นระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ โดยประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทางเว็บไซต์“http://TAS.go.th” โทร. 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422…..