ผู้อำนวยการ (อพวช.) เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการประสานงานร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการประสานงานร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบรับนโยบายของรัฐบาลกับยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สู่ทุกภาคส่วน โดยการประชุมจัดขึ้น ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

—————————————————————————————————————–