ประกันสังคม รุกจังหวัดเพชรบุรี เผยแพร่งานงานประกันสังคม

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยถึงการประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมเชิงรุกที่ผ่านมา (นครพนม,ลำปาง) ได้รับการตอบรับด้วยดี โดยในครั้งนี้สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมอีกครั้ง ระหว่างวันที่    12 – 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมลองบีชชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ให้กับนายจ้าง ผู้ประกันตน สถานประกอบการ สถานพยาบาล และสื่อมวลชน  ในจังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี  สุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  สิงห์บุรี  นครปฐม อ่างทอง อยุธยา และเพชรบุรี รวมทั้งสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานประกันสังคม ให้สามารถ     นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในวันที่ 12 กันยายน 2561 จะมีการเสวนาในหัวข้อ “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาผู้ประกันตนสู่โอกาส และสร้างอาชีพใหม่” โดยวิทยากรจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) รวมทั้งมีกิจกรรมจำลองบทบาทสมมติให้เป็นลูกจ้างผู้สูญเสียอวัยวะ (Simulate) เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ข้อจำกัดจากสภาพพิการ  และในวันที่ 13 กันยายน 2561 ช่วงเช้านายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานการเสวนางานประกันสังคม เรื่อง “รู้สิทธิที่เท่าทัน (สถานการณ์) สร้างสรรค์หลักประกันที่ยั่งยืน” โดยวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม นายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ นางสาวอรุณี ศรีโต คณะกรรมการประกันสังคม โดยมีนางสาวกนกวรรณ ผดุงขันธ์  เป็นผู้ดำเนินรายการ

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยังกล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคมจะยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานสร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกันตนได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หากลูกจ้างผู้ประกันตนมีปัญหาข้อสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่าน หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)