ปลัด สธ. หนุนเจ้าหน้าที่พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเพื่อสาธารณสุขไทยในอนาคต

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) สร้างความรู้ใหม่ในกระบวนการทำงาน  เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสาธารณสุขไทยในอนาคต

วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษเรื่อง “R2R กับการสาธารณสุขไทยในอนาคต ในการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ประจำปี 2561 ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ไห้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดทั่วประเทศ ศึกษาวิจัยงานที่ปฏิบัติเป็นการประจำซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม และนำผลที่ได้มาใช้พัฒนางานที่ทำอยู่ เกิดวงจรเรียนรู้จากการทำงานอย่างต่อเนื่องและสร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม

นายแพทย์เจษฎากล่าวต่อว่า สำหรับการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เป็นการพัฒนาไปสู่องค์กรการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข คือ บุคลากรเป็นเลิศ บริการเป็นเลิศ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันเป็นเลิศ ส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเรียนรู้และต่อยอดการพัฒนาคุณภาพโดยประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัย เป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบสุขภาพ ตั้งแต่ประชาชน อสม. คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต. โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป นำปัญหาในพื้นที่มาออกแบบวิจัยเพื่อหาคำตอบ เกิดการบริหารและแก้ปัญหา โดยใช้ข้อมูลจริง ช่วยให้การตัดสินใจเชิงนโยบายมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น

ทั้งนี้ การประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยครั้งนี้ ได้นำผลงาน R2R ดีเด่นของกรมวิชาการและเขตสุขภาพมาจัดนิทรรศการ การมอบประกาศนียบัตรและเข็มเกียรติคุณผู้ทำความดีและสนับสนุนงานประจำสู่งานวิจัยให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานอีกด้วย