ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและความรู้งาน ประกันสังคม “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” โรงพยาบาลลาดพร้าว

Featured Video Play Icon

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้งานประกันสังคม ประจําปี 2563 “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” ณ ลานกิจกรรมทางเชื่อมอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ผู้อํานวยการสํานักจัดระบบบริการทางการแพทย์ รักษาการในตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สํานักงานประกันสังคม นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสํานักงาน ประกันสังคม นายแพทย์ ปราโมทย์ ภู่นภานนท์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลาดพร้าว นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้อํานวยการสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ผู้บริหารสํานักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับ

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน กล่าวกับสื่อมวลชนว่า สํานักงานประกันสังคมถือเป็นหน่วยงานสําคัญหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงแรงงาน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการดําเนินงานพัฒนาระบบประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการป้องกัน สุขภาพ เพื่อสร้าง หลักการประกันความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่กําลังแรงงานทุกกลุ่ม รวมถึงการขยายเครือข่าย ในการส่งเสริมคุ้มครองแรงงานอิสระให้มีหลักประกันทางสังคม ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ทัดเทียมแรงงานในระบบ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงพัฒนาการให้บริการประชาชนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและคุ้มค่ากับการส่งเงินสมทบเข้ากองทุน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า สํานักงานประกันสังคมได้ตระหนักถึง ความสําคัญของการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์และความรู้ด้านงานประกันสังคม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเชิงรุก ในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” โดยได้รับความร่วมมือ และความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลลาดพร้าว ซึ่งเป็นสถานพยาบาลคู่สัญญา ประกันสังคม ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การให้บริการ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น การแนะนําแก้ไขปัญหาสุขภาพ และสุขภาพการเงิน การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการดําเนินชีวิต และการดูแลสุขภาพตามวิถีการดํารงชีวิต แบบใหม่ (New Normal for Healthy Promotion) โดยผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลลาดพร้าว รวมถึงการ ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และกิจกรรมตอบปัญหา Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน พิชิตโรค พิชิตรางวัล โดยศูนย์สารนิเทศ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ปทุมธานี และสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 อีกด้วย

……………………………………………………………………………………………………………………