รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวม จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2

วันที่ 29 ก.ค. 2563 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวม จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2 โดยมี นายอภิชาต ชมบุญ นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน

สำหรับการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและระบบเมือง ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมืองในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงสามารถชี้นำการพัฒนาในภาพรวมและกำหนดขอบเขตพื้นที่ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ณ ห้องประชุมเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ (ในเมือง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

………………………………………………………..