กปน. มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์”

นายบรรจง วงษา ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. มอบเงินจำนวน 50,000 บาท แก่ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนโครงการจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์” ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบและวิจัยด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานระดับสากล สามารถตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ของมลพิษในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อน เพื่อเสนอวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเสริมสร้างงานวิจัยขั้นสูงที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน