กรมการแพทย์แนะพ่อแม่เสริมภูมิคุ้มกันโรคให้ลูกด้วยวัคซีน

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ แนะพ่อแม่ควรให้ลูกได้รับวัคซีนตั้งแต่แรกเกิด โดยเฉพาะวัคซีนพื้นฐานหรือวัคซีนจำเป็น เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง

นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วัคซีนพื้นฐาน คือวัคซีนจำเป็นที่เด็กทุกคนควรจะได้รับตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กไทยในแต่ละช่วงวัย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน เป็นกลวิธีป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูง และมีความคุ้มค่ามากที่สุด ประเทศต่างๆ  รวมทั้งประเทศไทยได้ใช้การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นเครื่องมือป้องกันและควบคุมโรคติดต่อได้ดี วัคซีนพื้นฐานหรือวัคซีนจำเป็นได้แก่ วัคซีนวัณโรค (BCG) จะฉีดเมื่อแรกเกิด วัคซีนตับอักเสบบี (HBV) ควรฉีดตั้งแต่แรกเกิดและ 2 เดือน, 6 เดือน วัคซีน   คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DPT) ควรให้ตามช่วงอายุตั้งแต่ 2, 4, 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน และ 4 ปี  และฉีดเพื่อกระตุ้นการทำงานของวัคซีนอีกครั้งในช่วงอายุ 11-12 ปี วัคซีนโปลิโอ ควรให้ตามช่วงอายุตั้งแต่ 2, 4, 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน และ 4 ปี  วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR) และวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE) ควรฉีดตามช่วงอายุคือ 9-12 เดือน และ 2 ปี 6 เดือน พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถพาเด็กเข้ารับการฉีดวัคซีนพื้นฐานฟรี ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ และศูนย์อนามัย สาธารณสุขทั่วประเทศ

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์   กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น นอกจากวัคซีนพื้นฐานแล้ว วัคซีนเสริมหรือวัคซีนทางเลือกมีบทบาทสำคัญในการป้องกันโรค วัคซีนเสริมได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดในเด็กปีละครั้ง ช่วงก่อนฤดูฝน
โดยสามารถฉีดในเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป วัคซีนเอชพีวี (HPV) หรือวัคซีคป้องกันมะเร็งปากมดลูก  ช่วงวัยที่เหมาะสม คือ อายุ 9 ปีขึ้นไป ซึ่งตอนนี้ฉีดให้แก่นักเรียนหญิงชั้นป.5 วัคซีนฮิบ (Haemophilusinfluenzae  type b) ควรฉีด ตามช่วงอายุตั้งแต่  2, 4 และ 6 เดือน วัคซีนตับอักเสบ เอ และวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ควรฉีดที่ อายุ 1ปีขึ้นไป วัคซีนนิวโมคอคคัส ชนิดคอนจูเกต อายุ 2,4,6  เดือน และ 12-18 เดือน และวัคซีนโรต้า ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดหยอดปาก ควรเริ่มให้ตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองควรนำสมุดวัคซีนมาด้วยทุกครั้ง เมื่อนำเด็กไปฉีดวัคซีน หากเด็กเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่นเป็นหวัด สามารถรับวัคซีนได้ แต่ในกรณีที่มีไข้ ให้เลื่อนการรับวัคซีนออกไป ภายหลังจากการได้รับวัคซีน อาจมีผลข้างเคียง เป็นไข้ ให้กินยาลดไข้หรือปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีด ให้ประคบเย็นในช่วง 24 ชั่วโมงแรก