สปส.เปิดบ้านโชว์ศักยภาพ ลุ้น ประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจําปี 63

Featured Video Play Icon

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.63 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม พร้อมด้วย ผู้บริหารสํานักงานประกันสังคม และนางกิตติมา วิญญวิจิตร ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ให้การต้อนรับคณะทํางานตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในโอกาสสํานักงาน ประกันสังคม (สปส.) เข้ารับการประเมิน “รางวัลเลิศรัฐ” สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ณ ห้องประชุมอําพล สิงหโกวินท์ อาคารอํานวยการ สํานักงานประกันสังคม (สํานักงานใหญ่) ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาส ต้อนรับว่า สํานักงานประกันสังคมได้เสนอกระบวนงานที่สําคัญ เกี่ยวกับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 เพื่อเข้ารับการประเมินรางวัลเลิศรัฐ โดยเสนอกระบวนงานด้านการเป็นระบบราชการ 4.0 ใน 3 มิติ คือ ระบบราชการ ที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) ระบบราชการที่ยึดประชาชน เป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) ระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย (Smart & High Performance Government) นอกจากนี้สํานักงานประกันสังคม ยังนําเสนอแผนการ ยกระดับสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคต ซึ่งการเสนอกระบวนงานดังกล่าว เป็นการให้ความสําคัญ กับการดําเนินงานที่มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ทั่วถึง ยั่งยืน โดยมีการดําเนินการแบบบูรณาการ การทํางานร่วมกับเครือข่าย ในประเทศ อาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายแรงงานภาคอิสระ สถานพยาบาล ธนาคาร หน่วยบริการเอกชนอื่นๆ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบประกันสังคม การเชื่อมโยงข้อมูล กับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งมีการปรับวิธีการทํางานให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน ตลอดจน นําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุนการดําเนินงาน เพื่ออํานวยความสะดวกให้เป็นราชการที่น่าเชื่อถือ พร้อมก้าวเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง และเพื่อให้คณะทํางาน ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีความเข้าใจในภารกิจของสํานักงานประกันสังคม มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดแสดงนิทรรศการ แสดงให้เห็นถึงกระบวนงานในการที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการทํางาน อาทิ การขึ้นทะเบียนนายจ้างผ่านระบบ WPD การให้บริการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) การนําส่งข้อมูลผู้ประกันตน (ระบบ e-Filing) การชําระเงินสมทบ ทั้ง 2 กองทุน (ระบบ e-Payment) การพิมพ์ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) และ SSO Connect Mobile การให้บริการทันตกรรมโดยไม่ต้องสํารองจ่าย (e-Cliam) การแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย (e-Compensate) นวัตกรรมของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า การเยี่ยมชมนิทรรศการที่เกี่ยวกับ สํานักงานประกันสังคม ของคณะทํางานตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในครั้งนี้

สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างความเข้าใจภารกิจมากยิ่งขึ้น ตอบสนองตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบันกระทรวงแรงงาน ในการส่งเสริมการให้บริการภาครัฐไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างเครือข่ายตัวแทน – ในการให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นสําคัญ