กรมควบคุมโรค รับการเยี่ยมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์การสู่ระบบราชการ 4.0 เผยในปีนี้กรมควบคุมโรคเป็น 1 ใน 5 หน่วยงานที่ได้รับการประเมินฯ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับการเยี่ยมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์การสู่ระบบราชการ 4.0 จากสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมเผยในปี 2561 นี้ กรมควบคุมโรคเป็น 1 ใน 5 หน่วยงานที่ได้รับการประเมินฯ โดยมีการพัฒนาและตั้งเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อเป็นการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นองค์การที่มี ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยต่อไป

วันที่ 10 กันยายน 2561 ที่กรมควบคุมโรค นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมรองอธิบดี และผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค ร่วมรับการเยี่ยมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์การสู่ระบบราชการ 4.0 โดยคณะอนุกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ประกอบด้วย 1.ศ.ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ 2.นายจาดุร อภิชาตบุตร  3.นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข  4.นายณรงค์ บุญโญ และ 5.นางปานจิต จินดากุล เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงาน และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาองค์การ สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ของกรมควบคุมโรค

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า ตามแผนยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค พ.ศ.2559 – 2563 ได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการองค์การแนวใหม่ โดยนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2558 ของสำนักงาน ก.พ.ร. มาดำเนินการประเมินองค์การด้วยตนเอง เป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของกรมควบคุมโรค เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การนำหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งนำแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ และให้ความสำคัญกับบุคลากรในการเป็นคนดี มีคุณธรรม ตามกรอบค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลากรกรมฯ ให้เป็นคนเก่ง ตามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชน โดยคำนึงถึง “คุณภาพ” เป็นหลัก

ในปี พ.ศ.2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนากรอบแนวทางการยกระดับสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ที่มีการทำงานอย่างเปิดกว้าง เชื่อมโยงกัน ทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย จึงได้พัฒนาเครื่องมือประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 เพื่อให้หน่วยงานสามารถประเมินองค์กรได้ด้วยตนเอง และยังเป็นการยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ในปีนี้ กรมควบคุมโรคได้ประเมินสถานะองค์การในการเป็นระบบราชการ 4.0 โดยประเมินตนเองตามเกณฑ์ในการประเมินหมวด 1 – หมวด 7 และจากการพิจารณาผลการประเมินตนเองในเบื้องต้นของสำนักงาน ก.พ.ร. กรมควบคุมโรคผ่านการพิจารณา โดยมีผลการประเมินตั้งแต่ 350 คะแนนขึ้นไป ร่วมกับอีก 4 หน่วยงานในประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมปศุสัตว์  ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานที่โดดเด่นสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ดังนั้น ทางสำนักงาน ก.พ.ร. จึงมีมติให้คณะอนุกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ  เข้าเยี่ยมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของกรมควบคุมโรคในครั้งนี้