จักรยาน BMX “บ้านเด็กหญิงสระบุรี”

Featured Video Play Icon

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี) ดำเนินโครงการเพชรน้ำหนึ่ง มุ่งสู่ “นักกีฬาปั่นจักรยานBMX”