‘พาณิชย์’ ล่องใต้ลุยรับฟังความเห็นการเข้าร่วมสมาชิก CPTPP ต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ลงพื้นที่ภาคใต้จัดสัมมนารับฟังความเห็น เรื่อง โอกาสและความท้าทายของไทย ในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP” มุ่งสร้างความเข้าใจในทุกแง่มุม และเห็นถึงประโยชน์และผลกระทบจากการเข้าเป็นสมาชิก CPTPP ของไทย รวมถึงเปิดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชนผู้สนใจ ในพื้นที่ จ.สงขลา และจังหวัดใกล้เคียง ในวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.สงขลา ก่อนหน้าจัดรับฟังความเห็นแล้วที่ชลบุรี และเชียงใหม่  

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การจัดสัมมนารับฟังความเห็นในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแผนรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมสมาชิก CPTPP ของไทย สืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้แสดงความสนใจที่จะให้ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลง CPTPP โดยกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการตั้งคณะทำงานเตรียมการพิจารณาเข้าร่วมความตกลง CPTPP โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 30 หน่วยงาน เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลดีผลเสีย และจัดรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านประกอบการนำเสนอระดับนโยบายตัดสินใจเรื่องการเข้าเป็นสมาชิก CPTPP ของไทย

นางอรมน กล่าวว่า การจัดสัมมนาฯ ครั้งนี้ กรมฯ ได้เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญจากภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาครัฐ มานำเสนอข้อมูล เช่น ภาพรวมความตกลง CPTPP และประเด็นปลีกย่อยต่างๆ ตั้งแต่การเปิดตลาดสินค้า บริการ การลงทุน ประเด็นเกษตร การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และประเด็นด้านสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจสาระสำคัญของความตกลง CPTPP ในทุกแง่มุม ก่อนที่จะเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นและมุมมองทั้งในด้านประโยชน์และผลกระทบ ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมสมาชิก CPTPP อย่างเต็มที่

นางอรมน ย้ำว่า กรมฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานบนความโปร่งใส และเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โดยนอกจากการจัดงานสัมมนาที่สงขลาครั้งนี้ รวมถึงที่เชียงใหม่และชลบุรีที่ผ่านมา กรมฯ ยังมีแผนที่จะจัดรับฟังความเห็น CPTPP อีกในภูมิภาคอื่นอีก 2 ครั้ง ในกรุงเทพฯ (19 กันยายน 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี) และขอนแก่น (26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมพูลแมน) เพื่อให้ได้รับความเห็นที่ครอบคลุมจากทุกภาคส่วน และทุกภูมิภาคของประเทศ

“นอกเหนือจากการจัดสัมมนารับฟังความเห็น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศยังเปิดให้ประชาชนผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (www.dtn.go.th) รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลความเป็นมา รายละเอียด และสาระสำคัญของความตกลง CPTPP ด้วย เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้ผู้สนใจสามารถเข้าใจสาระสำคัญและร่วมแสดงความเห็นต่อความตกลง CPTPP ได้อย่างเปิดกว้าง” นางอรมน กล่าว

ทั้งนี้ CPTPP เป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมกว้างทั้งเรื่องการเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายนักธุรกิจชั่วคราว การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้า อาทิ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายการแข่งขัน แรงงาน และสิ่งแวดล้อม โดยมีสมาชิกทั้งหมด 11 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์  ชิลี เปรู เม็กซิโก ญี่ปุ่น บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งที่ผ่านมา สมาชิก CPTPP ได้ลงนามความตกลงฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ เมืองซันติอาโก ประเทศชิลี ปัจจุบัน สมาชิกอยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการภายในเพื่อให้สัตยาบันความตกลงฯ คาดว่า CPTPP จะมีผลใช้บังคับต้นปี 2562 และหลังจากนั้นจะเปิดรับสมาชิกใหม่ ดังนั้น ไทยจึงยังมีเวลาที่จะศึกษา วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของการเข้าร่วม และหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการจัดรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อรวบรวมเสนอรัฐบาลประกอบการพิจารณาในเรื่องนี้ต่อไป โดยปัจจุบัน ประเทศที่แสดงความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP เพิ่มเติม เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อังกฤษ จีนไทเป (ไต้หวัน) และโคลอมเบีย เป็นต้น