รองปลัดแรงงาน ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน Healthy Thailand

Featured Video Play Icon

รองปลัดแรงงาน เธียรรัตน์ ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อยุธยา เปิดกิจกรรมงาน “โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกสู่นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่” “Healthy Thailand ผู้ประกันตนสุขภาพดี ตามฐานวิถีชีวิตใหม่”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกสู่นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ “Healthy Thailand ผู้ประกันตนสุขภาพดี ตามฐานวิถีชีวิตใหม่” ณ บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟคเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวบุปผา เรื่องสุด รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม นางพจนารถ สุทธิพร ประกันสังคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการ สํานักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับ

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวกับสื่อมวลชนว่า กระทรวงแรงงาน มีนโยบายในการตรวจสุขภาพเชิงรุกให้กับผู้ประกันตนในสถานประกอบการเนื่องจากผู้ประกันตน เป็นแรงงาน และกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะการมีสุขภาพดีของคนทํางานในสถานประกอบการ เป็นเรื่องที่ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องจําเป็นต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง การจัดงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก สู่นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ “Healthy Thailand ผู้ประกันตนสุขภาพดี ตามฐานวิถีชีวิตใหม่” ในครั้งนี้ กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคมได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการตรวจสุขภาพ ป้องกันโรค การให้ความรู้ ในการค้นหาโรค การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคเนื่องจากการทํางาน และโรคไม่เนื่องจากการทํางาน การปรับสภาพแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ จะส่งผลให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปกับการรักษาพยาบาล และสามารถลดจํานวนวันลางาน รวมทั้งลดอัตราการเจ็บป่วย เรื้อรังที่ทําให้เกิดอันตรายพิการและเสียชีวิดได้ นอกจากนี้นายจ้าง ผู้ประกันตน ยังได้ความรู้จากการปฏิบัติตน ตามฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) อีกด้วย รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ ตนต้องขอขอบคุณ บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟคเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลการุณเวช อยุธยา ดําเนินการจัดให้บริการตรวจสุขภาพ โดยมีผู้ร่วมงานจํานวน 400 คน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง การปรับพฤติกรรมด้านสุขภาพ เพื่อคุณภาพที่ดีของผู้ประกันตนวัยทํางาน การให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันตัวเอง จากโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในการทํางานอีกด้วย ……………………………………………………………………………………………………………