“บิ๊กอู๋”ปั้นบุคลากรกระทรวงแรงงาน ขึ้นแท่นผู้นำก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

รมว.แรงงาน มอบนโยบายผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการใหม่กระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 20 และรุ่นที่ 21 พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้จบการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ย้ำ เพิ่มศักยภาพขีดความรู้ ความสามารถบุคลากรกระทรวงแรงงานทุกระดับ มุ่งสู่เป้าหมายการเป็น“ผู้นำ” เพื่อผลักดันประเทศก้าวสู่ประเทศไทย 4.0

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ภาวะผู้นำกับการบริหารงาน”แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานและข้าราชการใหม่กระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 20 และรุ่นที่ 21 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงแรงงาน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความรู้ ความสามารถของบุคลากรกระทรวงแรงงานทุกระดับอย่างเข้มข้นให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทำงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สู่เป้าหมายการเป็น“ผู้นำ” และ “ศูนย์กลาง”การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อผลักดันประเทศก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวงแรงงานโดยคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อบูรณาการพัฒนาบุคลากรกระทรวงแรงงาน ได้มีมติร่วมกันว่า ควรใช้อาคารสถานที่ส่วนหนึ่งของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรกระทรวงแรงงานทุกระดับเป็นการชั่วคราวไปก่อน โดยได้กำหนดจัดพิธีเปิดป้าย สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงแรงงาน ขึ้นและจัดให้มีการบูรณาการการฝึกอบรมสัมมนา จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 27 ส.ค. – 8 ก.ย.61 และรุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 3 -15 ก.ย.61 และโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน “ทิศทางการบริหารด้านแรงงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ…สู่การปฏิรูปประเทศ” ซึ่งได้ดำเนินการจัดสัมมนา 2 ช่วง ระหว่างวันที่ 4-8 ก.ย.61 ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 ก.ย.61 การบรรยายเชิงวิชาการเพื่อประเมินสถานการณ์ และทิศทางการพัฒนา ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยเป็นการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ การเตรียมความพร้อมด้านแรงงานในการพัฒนาพื้นที่ EEC การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) การปฏิรูปประเทศกับแรงงานไทย ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจโลกต่อเศรษฐกิจไทย เป็นต้น ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-8 ก.ย.61 เป็นการระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดทำนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงานในปี 2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงแรงงาน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

จากนั้น พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ยังได้เยี่ยมชมสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ รวมทั้งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้จบการฝึกอบรมจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ สาขาเทคนิคการขับรถลากจูง จำนวน 28 คน ระยะเวลาฝึก 210 ชั่วโมง การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 25 คน ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง และผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 คน ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ซึ่งทั้ง 3 สาขา เป็นการฝึกภายใต้โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อสร้างตัวคูณวิทยากรให้มีการขยายผลการฝึกอบรมไปยังประเทศของตนเอง ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย