อว. จับมือสมาคมเครื่องจักรกลไทย สร้างต้นแบบเครื่องจักรกลกลุ่ม Robotics ลดภาระผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ ดร.นพ. ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน งานแถลงข่าว “ความสำเร็จการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า”

จัดโดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว.) ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จจากความร่วมมือในการพัฒนาสร้างเครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะกลุ่ม Robotics ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผู้ประกอบการเอกชนไทยที่รวมตัวกัน เพื่อวิจัยเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ ลดการนำเข้าเครื่องจักร รวมถึงภารกิจด้านการพัฒนาวิชาชีพและช่างฝีมือแรงงานให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ให้ทุนวิจัยภายใต้โครงการ “วิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า” เพื่อทำวิจัยในรูปแบบ Reverse Engineering ซึ่งเป็นการวิจัยเครื่องจักรกลสมัยใหม่จากต่างประเทศ นำมาถอดแบบศึกษาโครงสร้าง ชิ้นส่วนและฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

จากนั้นนำองค์ความรู้ที่ได้มาผสมผสานกับสหวิทยาการที่เรามีอยู่ ใช้ทรัพยากรในประเทศในการออกแบบและสร้างเครื่องจักรกลต้นแบบให้ดีกว่าของเดิม และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เหมาะกับวิถีการผลิตแบบไทย เช่น เมนูการใช้งานเป็นภาษาไทย มีกำลังการผลิตเหมาะสม ราคาถูก

และสิ่งสำคัญที่สุดคือสามารถซ่อมแซมบำรุงรักษาได้ด้วยช่างไทย ซึ่งกระบวนการทำ Reverse Engineering เป็นการย่นระยะเวลาในการพัฒนาเทคโนโลยีได้ดี หลายประเทศเริ่มต้นพัฒนาเทคโนโลยีด้วยการทำ Reverse Engineering จนสามารถก้าวกระโดดกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำได้อย่างรวดเร็ว เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวันและเกาหลีใต้ และจีน เป็นต้น

ความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องจักรกลต้นแบบที่นำมาแถลงข่าวในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 7 ผลงาน ประกอบด้วยเทคโนโลยีกลุ่ม robot และ automation 6 ผลงาน และอีก 1 ผลงาน เป็นเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่

1) หุ่นยนต์แบบคาน

2) ชุดแขนกลหุ่นยนต์แบบเดลต้า

3) ชุดแขนกลหุ่นยนต์แบบปรับเปลี่ยนร่างได้

4) คลังเก็บยาสำหรับโรงพยาบาล

5) รถขนส่งในโรงงานและคลังสินค้า

6) เครื่องปรับสภาพวัสดุรองพื้นในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ

7) เครื่องทำความสะอาดห้องเผาไหม้ภายในรถยนต์ด้วยเครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำ และระบบการบริการ “ไฮโดรคลีนนิ่ง”

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สป.อว.โทรศัพท์ 0 2333 3924 /0 2333 3949 /0 2333 3956 โทรสาร  0 2333 3932 E-mail: machine@mhesi.go.th

…………………………………………………..