พาณิชย์’ จัดโปรโมชั่นพิเศษลดค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการ ลดค่าบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate ) ณ ธนาคาร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผลักดันการนำร่องลดค่าบริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ณ ธนาคาร ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการ และเตรียมประสานความร่วมมือธนาคารพันธมิตรอีก 8 แห่งเข้าร่วม โครงการนี้ด้วย

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยถึง สถิติผู้ใช้บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ณ ธนาคารทั้ง 9 แห่ง โดยในปี 2561 (ม.ค. – ก.ค.) จนถึง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีสถิติผู้ใช้บริการจำนวน 872,391 ราย มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 13,376 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ดังนั้น เพื่อให้การทำงานสอดรับตามนโยบายรัฐบาล ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน กรมฯ จึงประสานความร่วมมือไปยังธนาคารพันธมิตรทั้ง 9 แห่งในการลดค่าบริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ณ ธนาคาร โดยมีธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารนำร่องในการลดค่าบริการ ตามอัตราใหม่มีดังนี้ 1.หนังสือรับรองนิติบุคคล อัตราเดิมคิดค่าบริการ 150 บาท/ฉบับ อัตราใหม่คิดค่าบริการ 100 บาท/ฉบับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 2.รับรองสำเนาเอกสาร/งบการเงิน อัตราเดิมคิดค่าบริการเริ่มต้น 1-5 แผ่น ราคา 100 บาท และแผ่นที่ 6 ขึ้นไป คิดแผ่นละ 20 บาท อัตราใหม่คิดค่าบริการ 20 บาท/แผ่น (ไม่กำหนดอัตราเริ่มต้น 1-5 แผ่นแรก) เริ่มใช้ค่าบริการอัตราใหม่ตั้งแต่ 15 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ “บริการออกหนังสือรับรองรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์” (DBD e-Certificate File) ซึ่งนายทะเบียนลงนามรับรองด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลไปใช้ประกอบการทำธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความคล่องตัว โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบคำขอตามขั้นตอนผ่านเว็บไซต์กรมฯ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท ระบบจะสร้างไฟล์เอกสารและจัดส่งพาสเวิร์ดเพื่อใช้เป็นรหัสเปิดไฟล์หนังสือรับรองทางอีเมล์ในการดาวน์โหลดไฟล์ และนำไปใช้ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทุกที่ทุกเวลาภายในระยะที่กำหนดการพิมพ์ออกจากไฟล์ในรูปแบบเอกสารเป็นการรับรองของผู้พิมพ์ออก

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ หรือ New Economy มีปัจจัยที่สลับซับซ้อนหลายด้าน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน คือ เป้าหมายของการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การแข่งขันในระดับสากล จะเป็นการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจกระแสใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจ ตลอดจนเป็นการเอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเป็นสิ่งจำเป็น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานอำนวยความสะดวกและให้บริการ ได้ผลักดันการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์อำนวยความสะดวกของภาครัฐ ให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) ซึ่งกรมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจมีความคล่องตัว จึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่ท้าทายและต้องเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5994,     0 547 5160 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

********************************

 

ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ