กปน. เดินหน้านำ WSP สู่ทุกกระบวนการในระบบประปา เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร Line by Line MWA WSP เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามหลักแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan : WSP)  และระบบ HACCP โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม – 7 กันยายน 2561 โดยคณะผู้บริหาร กปน. ร่วมฟังการสรุปผลจาก  Mr.Asoka Jayaratne ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก (WHO) และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งรวบรวมการประเมินความเสี่ยงตั้งแต่ระบบน้ำดิบจนถึงผู้ใช้น้ำ แผนปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย เพื่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของประชาชน พร้อมเป็นองค์กรต้นแบบแก่หน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ ในการนำ WSP มาเป็นมาตรฐานการผลิตน้ำประปา