รมว.สธ. ลงพื้นที่ชื่นชมนวัตกรรมบ้านต้นแบบผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชม “นวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ” เทศบาลตำบลเขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี บูรณาการทุกภาคส่วนเป็นเครือข่ายการทำงาน ใช้ชุมชนเป็นฐาน ใช้โทรศัพท์ไร้สาย เชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยกับเทศบาล ผู้ป่วยและญาติพึงพอใจระดับดีมาก ร้อยละ 91.04

วันที่ 7 กันยายน 2561 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการติดตามพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชม “นวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ (Excellent Happy Home Ward)” ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ว่า เทศบาลตำบลเขาพระงาม มีการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเป็นเครือข่ายการทำงาน ใช้ชุมชนเป็นฐาน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการ โดยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ครอบครัว ชุมชน และภาคเอกชน จัดทำโครงการ “นวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะ” สร้างระบบการดูแลระยะยาวที่บ้าน (Long Term Care) ยกระดับเป็นบ้านต้นแบบ สร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง (Excellent Happy Home Ward) ที่มี 45 คนจากผู้สูงอายุทั้งหมด 3,120 คน ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ให้บริการครอบคลุม  5 มิติ ได้แก่ สุขภาพ กิจกรรม สังคม สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี ขณะนี้ มีบ้านต้นแบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียง 5 หลัง มีผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรม 40 คน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนสุขภาพตำบล และทั้ง 45 หลังคาเรือนที่มีผู้ป่วยติดเตียง ใช้โทรศัพท์ไร้สายเมื่อโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ระบบจะปรากฏทั้งข้อมูลของผู้ป่วย ที่อยู่ เส้นทางเข้าออกที่จอคอมพิวเตอร์ และส่งรถการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลรับผู้ป่วยไปส่งสถานพยาบาล รวมทั้งมีระบบการติดตามโดยทีมสหวิชาชีพเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 91.04

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกลกล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ และการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น เช่น เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์อัมพาต ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันการเจ็บป่วย การรักษา และเตรียมระบบบริการระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ให้การดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยที่มีภาวะติดบ้านติดเตียง ให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ โดยมีทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและทีมหมอครอบครัว ทำงานเชื่อมโยงกับชุมชนและโรงพยาบาล ในรอบ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – 2561 มีตำบลที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 4,797 ตำบลจาก 7,255 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 66 มีผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Manager) 12,279 คน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) 74,833 คน ผู้สูงอายุได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 161,931 ฉบับ

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเขาพระงาม ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ โล่รางวัลมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2017  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม กรณีศึกษาเชิงพื้นที่ เรื่อง กลุ่มเปราะบาง กรณีผู้สูงอายุซึ่งได้รับการดูแลด้านสังคมและด้านสุขภาพ (The Prince Mahidol Award Conference : PMAC 2017 Field Trip Program Site 2 Access to Health care Service for frail Elderly in community : Khao Phra Ngam Municipality, Lopburi Province) และรางวัลที่ 2 ในรางวัลระดับโลก United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2017 สาขานวัตกรรมและการบริการประชาชนด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ (Innovation and excellence in delivering health services) ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560