สค. พม. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีนนทบุรี ฯ ขานรับสตรีผู้มีรายได้น้อยครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภทฝึกอาชีพมีงานทำ พรี ตลอดหลักสูตร จบมีงานทำ

นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อานวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง นนทบุรี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวง พม. ส่งเสริมนโยบายสตรีผู้มีรายได้น้อย ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สตรี เยาวสตรี และบุคคลทั่วไปที่มาจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย/ขาดโอกาสทางการศึกษา ประสบปัญหาทางสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน ต้องการมีอาชีพ อายุระหว่าง ๑๕ – ๕๙ ปี โดย ศูนย์ฯ กำหนดเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. หลักสูตร ๗๒๐ ชั่วโมง (๕ หลักสูตร)
– หลักสูตรเสริมสวยสตรี
– หลักสูตรตัดผมชาย
– หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า
– หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– หลักสูตรอาหารและเบเกอรี่
๒. หลักสูตร ๓๖๐ ชั่วโมง (๑ หลักสูตร)
– หลักสูตรนวดแผนไทย
๓. หลักสูตรระยะสั้น ๑๒๐ ชั่วโมง **(เปิดเมื่อครบตามจานวนที่กำหนด ๑๕ คน
– หลักสูตรการชงกาแฟและผสมเครื่องดื่ม
– หลักสูตรการสักคิ้ว
– หลักสูตรการต่อเล็บอะคริลิค
– หลักสูตรคลินิกผ้า (ซ่อมแซมเสื้อ
– หลักสูตรการทาขนมไทย
– หลักสูตรอาหารจานเดียว/อาหารว่าง
– หลักสูตรอื่น ๆ (ตามความสนใจ/ความต้องการของตลาด)
โดยจัด … โดยจัดสวัสดิการทุกหลักสูตร ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม เช่น ที่พัก (เฉพาะสตรี) อาหาร ๓ มื้อ เครื่องแบบ วัสดุอุปกรณ์ พรีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต นันทนาการ กิจกรรมสำคัญทางศาสนาและประเพณี ฯลฯ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี กรมกิจการสตรีและสตรีรับสมัครของศูนย์ฯ ให้แก่ผู้สนใจได้ รับทราบและเข้าร่วมการฝึกอบรมวิชาชีพ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร/สมัครด้วยตนเอง รวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งไปยังศูนย์ฯ และแจ้งให้ผู้สมัครฝึกอบรมเข้ารายงานตัวระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ ต่อ ๑๔,๑๙