จังหวัดนนทบุรี เตรียมผลักดันการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ปรับวิกฤตวัชพืช แปลงสู่รายได้ให้ชุมชน

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นำคณะประกอบด้วย นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ทีมงานพัฒนาชุมชน ประธานหอการค้า กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC นนทบุรี  และกลุ่มผู้นำหมู่บ้านบ้านบางประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี ศึกษาดูงานการแปรรูปผักตบชวา ณ ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ตั้งแต่ต้นำทาง  กลางทาง และปลายทางมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งได้ ตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จากสภาพปัญหาผักตบชวา ซึ่งเป็นวัชพืช หรือ “สวะ” ที่สร้างปัญหาให้แก่แม่น้ำลำคลอง ทำให้น้ำเน่าเสีย กีดขวางการสัญจรทางน้ำ ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพและการท่องเที่ยว การกำจัดผักตบชวามีความยากลำบาก เนื่องจากเป็นพืชที่เจริญเติบโตและแพร่กระจายได้รวดเร็ว กำจัดให้หมดยาก ในขณะที่ภาครัฐต้องใช้งบประมาณมหาศาลที่จะกำจัด  การที่จะปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยการแปรรูปผักตบชวา นับว่าเป็นการเปลี่ยนวัชพืชตัวสร้างปัญหา ให้กลายมาเป็นตัวสร้างรายได้สู่ชุมชน

คณะผู้ศึกษาดูงานได้สอบถามพูดคุยกับเจ้าหน้า กศน. ในประเด็นต่างๆ ของกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ และช่องทางการตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ  อาทิ  ผลิตภัณฑ์กันกระแทก ทรายแมว ที่นำส่งออกไปยังประเทศเยอรมัน และญี่ปุ่น ด้วยความสนใจ

จากแนวทาง ในลำดับต่อไป ในส่วนของจังหวัดนนทบุรี ผู้นำชุมชุมชนบ้านบางประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จะได้นำไปเพื่อสร้างงานและอาชีพ  /YEC นนทบุรี จะร่วมมือในการขับเคลื่อนและต่อยอดในเชิงธุรกิจในภาพของจังหวัดนนทบุรี ในขณะที่หอการค้าจังหวัดนนทบุรี จะได้นำไปต่อยอด สนับสนุน ให้เกิดความเชื่อมโยงกับแนวทางขับเคลื่อนที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจของจังหวัดนนทบุรี  ซึ่งคณะที่ไปศึกษาดูงานจะได้นัดหมาย หาแนวทาง เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ในภาพรวมของจังหวัด และยังเป็นพลังสำคัญในการช่วยบรรเทาปัญหาวัชพืช   ตอบโจทย์ในหลายมิติต่อไป

……………………………….