ส.ป.ก. ร่วมพิธีเปิดและประชุมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรม “การเสนอทางเลือกอาชีพเพื่อฟื้นฟูและสร้างรายได้หล้งผลกระทบภาวะ Covid-19

พร้อมทั้งเสนอแนวคิดการฟื้นฟูอาชีพหลังผลกระทบภาวะ Covid-19 โดยมี นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง ห้วหน้าผู้ตรวจราชการกรม กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมครั้งนี้ มีสาระสำคัญ คือ
– การนำเสนอทางเลือกและโอกาสการสร้างรายได้รองรับการฟื้นฟูไผ่ ไม้เศรษฐกิจชุมชนภาคการเกษตร ซึ่งมีวิทยากร ได้แก่

1.) ดร.สุรพล จันทราปัตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.) นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย

3.) นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

– การแสดงออกถึงปัญหา และความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีวิทยากร ได้แก่

1.) นางสาวฐิภาพรรณ พึ่งไพฑูรย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

2.) นางสาวณัฏฐ์พิมล ฉัตรนิติกูล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

3.) ผู้แทนเกษตรกร (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม)

และในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายสิทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้ประชุมเสวนาการหารือ การเพิ่มศักยภาพการจัดการธุรกิจไผ่ ไม้เศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดอุบลราชธานี การเสนอแนวคิดการสร้างโอกาส การเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาธุรกิจไผ่ ไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี และการนำเสนอคุณค่าและแนวทางการพัฒนาธุรกิจไผ่ ไม้เศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้ และความร่วมมือการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจไผ่ ไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี

โดยนายไตรรงค์ คลังบุญครอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ผู้แทนเกษตรกร และผู้ร่วมประชุม ร่วมเสวนา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เลขที่ 117 หมู่ 7 ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

…………………………………………….