กรม สบส. ชี้แจงการบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

จากกรณีที่มีการรายงานข่าวว่าเครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุข ได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมเรื่องการบรรจุเข้ารับราชการ หวั่นบัญชีรอเรียกบรรจุของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหมดอายุก่อนนั้น

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ให้บรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ได้เห็นชอบกรอบอัตราข้าราชการตั้งใหม่ โดยเป็นการคัดเลือกพนักงานราชการของกรม สบส. ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขอยู่เดิม มาบรรจุเป็นกรณีพิเศษ และยุบเลิกตำแหน่งพนักงานราชการที่ได้บรรจุเข้ารับราชการไป ซึ่งเป็นคนละกรณีกับการบรรจุเข้ารับราชการอัตราว่างของกรม สบส.

โดยปัจจุบัน กรม สบส. มีอัตราตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ ว่างอยู่ทั้งหมด 4 อัตรา อยู่ระหว่างเรียกรายงานตัว 2 อัตรา และรับโอน 2 อัตรา ขอยืนยันว่าการบรรจุข้าราชการของกรม สบส. ได้ดำเนินการตามระเบียบของการบริหารอัตราว่างโดยชอบธรรมแล้ว และการบรรจุพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ก็เป็นไปตามมติ ครม.เรื่องการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่ได้ส่งผลกระทบกับผู้สอบขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการของกรม สบส.

นายแพทย์ธเรศ กล่าวเพิ่มเติมว่า จำนวนผู้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการของกรม สบส. มีจำนวน 396 ราย มีการเรียกบรรจุตามลำดับที่สอบขึ้นบัญชีไว้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเรียกบรรจุถึงลำดับที่ 67 รวมผู้ได้รับการบรรจุที่กรม สบส.ทั้งสิ้น 36 ราย นอกจากนี้ กรม สบส. ได้ส่งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในลำดับที่ 25-34 และลำดับที่ 56-71 ให้กรมอนามัยเพื่อดำเนินการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ โดยกรมอนามัยได้คัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการไปแล้ว จำนวน 4 ราย ซึ่งหากมีตำแหน่งว่างลง เช่น มีการลาออก โอนย้าย หรือเกษียณอายุราชการ กรม สบส.ก็จะดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการต่างๆ เช่น การเรียกบรรจุ การรับย้าย/โอน ตามระเบียบต่อไป

…………………………………………….