ผังเมือง มีความสำคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน

ผังเมือง มีความสำคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เข้ามาช่วยกำหนดประเภทหรือย่านการใช้ประโยชน์ที่ดินตามสีต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ขอยกตัวอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เข้ามาช่วยกำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามสีต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ และพัฒนาควบคู่กันไป การแบ่งสี การใช้ประโยชน์ที่ดินจึงทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างมาก เช่น บริเวณคูเมือง เป็นเขตสีน้ำตาลอ่อน ถือเป็น Zone ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็น วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง และวัดเชียงมั่น และเมื่อขยับออกมารอบนอกก็จะถูกล้อมรอบด้วย Zone สีแดง ถือเป็นเขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พวกห้าง อาคารพาณิชย์จะส่งเสริมให้สร้างบริเวณนี้ ถัดออกมาอีกก็เป็น Zone สีเหลืองมีเส้นทแยงสีขาว เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย ถัดออกไปเรื่อยก็จะเป็น โซนสีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก็จะมีหมู่บ้านรอบนอกต่างๆ เช่น ชาวบ้าน ชาวพื้นเมือง ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสีเขียวอ่อน เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำให้รู้สึกถึงความสงบ ความร่มรื่นของธรรมชาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผังเมืองนั้นถือว่ามีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง