DITP เปิดม่าน ! SMEs Pro-active มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการต่อเนื่องเป็นระยะที่ 3

โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs
Pro-active) โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เตรียมก้าวเข้าสู่
ระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ 2562-2564) สานต่อความสำเร็จจากระยะที่ 1 และ 2 โดยมีการปรับเปลี่ยนและเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการระยะใหม่ เพื่อขยายฐานการสนับสนุนผู้ประกอบการและอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมโครงการและขอรับบริการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้ดำเนินการโครงการ SMEs Pro-active ผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการ (SMEs) ไทยในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่มีศักยภาพและกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ (SMEs) ไทยทั้งในด้านการแข่งขันทางการค้าและความสามารถในการขยายฐานตลาดต่างประเทศ การดำเนินโครงการระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ 2556 – 2558) ได้สนับสนุนผู้ประกอบการกว่า 2,600 ราย (กิจกรรมงานแสดงสินค้าและเดินทางไปเจรจาธุรกิจในต่างประเทศกว่า 427 งาน) เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการส่งออกรวมกว่า 269 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 8,600 ล้านบาท และการดำเนินโครงการระยะที่ 2 รวมสนับสนุนผู้ประกอบการกว่า 1,747 ราย (กิจกรรมงานแสดงสินค้าและเดินทางไปเจรจาธุรกิจในต่างประเทศกว่า 520 งาน) มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการส่งออกรวมประมาณ 211 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 6,963 ล้านบาท

ในส่วนของระยะที่ 3 มีการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ทั้งการปรับหลักเกณฑ์การสนับสนุนและเพิ่มเติมลักษณะกิจกรรมที่สนับสนุนของโครงการ เพื่อตอบสนองตามข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการระยะที่ผ่านมา พร้อมปรับปรุงให้โครงการมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ได้แก่ การเริ่มต้นนับสิทธิ์การเข้าร่วมตั้งต้นใหม่ (Set Zero) สำหรับระยะที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ใช้สิทธิ์รายเก่าที่ใช้สิทธิ์ครบจำนวนจากระยะก่อนหน้า รวมถึงแก้ไขคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนิติบุคคลที่มีมูลค่าส่งออกเฉลี่ยย้อนหลัง
3 ปีไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อขยายฐานการสนับสนุนให้ครอบคลุมผู้ประกอบการมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสให้ผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ ซึ่งส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการในต่างประเทศ ‘Oversea trade exhibitions’ จำนวน 6 ครั้ง โดยได้รับวงเงินสนับสนุนสูงสุดรายละ 200,000 บาท และกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ ‘Business Opportunities and Partnership’ ประกอบด้วยกิจกรรมเจรจาการค้า (Business Matching) และกิจกรรมนำเสนอผลงาน (Business Pitching) เพื่อขายและ/หรือระดมเงินทุน เช่น การประกวดภาพยนตร์และสารคดีในต่างประเทศ จำนวน 6 ครั้ง และได้รับวงเงินสนับสนุนสูงสุดรายละ
200,000 บาท

นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้นำระบบการบริหารจัดการโครงการออนไลน์ (Online Platform) โดยเฉพาะการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ในกระบวนการรับสมัคร ประเมินผล และติดตามผลมาปรับใช้ในการบริหารโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย E-Government ของรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active หากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ DITP Call Center 1169 หรือ โทร 02-507-7783,02-507-7799