พาณิชย์ประสานความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาการจัดทำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “การประชุมวิชาการนานาชาติด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า” (CLMVT – Conference on Economic and Trade Indices : CLMVT-CETI) ซึ่งจัดโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยกร กระทรวงพาณิชย์

การประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว เป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการด้านการจัดทำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า อาทิ ดัชนีราคา (Price Index) ดัชนีผลผลิต (Production Index) ดัชนีความเชื่อมั่น (Confidence Index) และดัชนีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ และสถาบันการศึกษา กว่า 100 คน จากกลุ่มประเทศ CLMVT และประเทศในภูมิภาคเอเซีย จำนวน 17 ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน  องค์ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคการจัดทำ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข อันจะส่งผลให้การจัดทำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าของภูมิภาคมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกัน

ทั้งนี้ เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคา (Price Index) ดัชนีผลผลิต (Production Index) และดัชนีความเชื่อมั่น (Confidence Index) นับได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญ เป็นตัวเลขที่บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจ ความสามารถในการผลิต และการบริโภคของประเทศ ซึ่งหากทุกประเทศมีเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจการค้าที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และทันสมัย ที่สามารถสะท้อนภาวะเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง จะส่งผลให้การกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและปัญหาด้านเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างตรงจุด และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง และ “การประชุมวิชาการนานาชาติด้านดัชนีเศรษฐกิจ (CLMVT-CETI)” ในครั้งนี้  จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือด้านวิชาการ และการพัฒนาดัชนีเศรษฐกิจในภูมิภาค เพื่อให้เศรษฐกิจประเทศในภูมิภาคเติบโตและประชาชนในประเทศอยู่ดีกินดีไปพร้อมๆ กัน อย่างยั่งยืนต่อไป