สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดอบรมเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยนายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ผสช.) เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับความร่วมมือจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สนับสนุนวิทยากรคือ นายกองตรีธารณา คชเสนี ว่าที่ร้อยตรีน้ำเพชร คชเสนี สัตยารักษ์ และ ดร.ลักษิกา เจริญศรี เป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมนี้มีเป้าหมายเพื่อธำรงความมั่นคงสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้คนในชาติเกิดความรักสามัคคี ความปรองดองในสังคมตลอดจนมีความสำนึกและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการศูนย์/กอง ผู้เชี่ยวชาญสถิติจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่ม (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๙๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ในช่วงท้ายของการอบรม ผสช. ได้กล่าวสรุปผลการอบรมว่า ได้เรียนรู้ ๓ สิ่งคือ แหกตา แหกหู และแหกปาก วันนี้เราได้เห็นมากกว่าที่เคยได้เห็น ได้ฟังมากกว่าที่เคยได้ฟัง และจากสิ่งที่ได้เปิดหูเปิดตาต่างๆนี้ เราจึงควรแหกปากของเรา พูดต่อในสิ่งที่เราเป็นข้าราชการ ข้าราชการคือข้ารับใช้ราชา พระองค์ทรงตรากตรำเพื่อประชาชนและประเทศชาติ เพราะฉะนั้นงานของพระราชาที่เราได้รับใช้นี้ก็เพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชน จึงอยากให้ทุกคนมองว่า ทุกตำแหน่งมีความสำคัญ ไม่ว่าเป็นฟันเฟืองเล็กๆ หรือจะเป็นผู้บริหารก็ตาม การขับเคลื่อนองค์กรจะสำเร็จไม่ได้ ถ้าไม่มีทุกตำแหน่งคอยขับเคลื่อน เปรียบเสมือนรถ หากน๊อตตัวใดหลุดก็ไม่อาจวิ่งไปถึงเป้าหมายปลายทางได้

ทั้งนี้ ผสช. ได้ระบุอีกว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีกำหนดจัดโครงการอบรมดังกล่าวอีก เพื่อให้ข้าราชการทุกคนได้รับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ อันจะก่อให้เกิดความรู้รักสามัคคีในหมู่ข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ จวบจนยังผลให้มีความตั้งใจ ความมุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์แก่องค์กร ประชาชน และประเทศชาติต่อไป

 

*********************************